Informacje o projekcie

Informacje o projekcie


Witamy serdecznie na stronie projektu „Projekt na miarę potrzeb – szkolenia komputerowe i językowe dla mazowieckich bezrobotnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego też udział w nim jest absolutnie BEZPŁATNY.

Projekt nr POKL.09.06.02-14-209/12 o tytule „Projekt na miarę potrzeb – szkolenia komputerowe i językowe dla mazowieckich bezrobotnych”, realizowany jest przez firmę ”SYSTEMA” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 5, 33-300 Nowy Sącz, od 1 listopada 2013 roku do 31 maja 2015 roku na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Biuro Projektu mieści się w Warszawie, w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej ul. Kawęczyńska 36, pokój A004

Skierowany jest do osób, które:
a. są w wieku 25-64 lata w chwili przystąpienia do Projektu,
b. są bezrobotne i pozostają bez zatrudnienia co najmniej przez okres ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do Projektu,
c. uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego,
c. zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.
d. nie prowadzą działalności gospodarczej

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki można znaleźć na stronie: www.efs.gov.pl